3 Comics. 50 states. 50 shows. 50 days. Take THAT, Apocalypse!