Goddammit. Size 10.

il_430xN.139968519.jpg

$30 on Etsy.